ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


30/ต.ค./2555  

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2559

1.นักศึกษาติดต่อแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แต่งกายชุดนักศึกษา

----------------------------------------------------

ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

ภายในวันที่ 23-25 ธันวาคม  2559

----------------------------------------------------

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1.พิมพ์ใบแจ้งชำระ ในระบบบริการการศึกษา ESS 

2.ชำระที่ แผนกงานคลังและพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1 ภายในวันที่  23-25 ธันวาคม 2559 

----------------------------------------------------


02/มิ.ย./2554  

นักศึกษาที่ลงทะเบียน เกิน 22 หน่วยกิต ให้ปฏิบัติดังนี้

** นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบแจ้งให้ รออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ ให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าระบบตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นนักศึกษาเข้าระบบอีกครั้ง  ไปที่  เมนู >ลงทะเบียน >ใบแจ้งชำระ  ให้นักศึกษาพิมพ์ใบค่าใช้จ่ายแล้วนำไปชำระที่แผนกงานคลังและพัสดุ ในระยะเวลาที่กำหนด